ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΚΤΙΡΙΑΚΑ
Ν.4067/2012Νέος οικοδομικός κανονισμός
Ν.4178/2013Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων συντήρησης και επισκευή αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, καθώς και της διαδικασίας χορήγησης αδειών, ίδρυσης και λειτουργίας αυτών.
Ν.4014/2011Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 78/1988 «Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων καθώς και της διαδικασίας χορήγησης των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας αυτών» (Α/34).
Ν.4030/2011Τροποποίηση διατάξεων του ΠΔ 78/1988
ΦΕΚ 465/24-02-2012Έλεγχος έργων και εργασιών δόμησης..
ΦΕΚ 1257/03-09-2003Τεχνικός Κανονισμός εγκαταστάσεων στα κτίρια (πλην βιομηχανιών - βιοτεχνιων).
ΦΕΚ 407/09-04-2010΄Εγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων
ΦΕΚ 177/06-10-2010Ενεργειακοί Επιθεωρητές κτιρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού.

ΟΧΗΜΑΤΑ
Υ.Α. 2007/46Οδηγία ΄Β 2007/46 ΕΚ
ΦΕΚ 2112/29-09-20092007/46 Οδηγία ΕΚ
ΦΕΚ 1818/2-09-2009Αλλαγή κινητήρα
Υ.Α. 07-03-2013Παράταση των τρέιλερ
ΦΕΚ 1186/25-08-2003Ανυψωτικά μηχανήματα
Υ.Α. Α12/14983/1642/2011Συλλογή Μεταφορά μέχρι 4 τόνους φορτηγά
Υ.Α. 129043/4345/2011Διαχείρηση μη επικίνδυνων στέρεων αποβλήτων

ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ & ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΦΕΚ 82/10-04-2012Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις.
ΦΕΚ 502/30-04-2001Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασιών για την διενέργεια: α) επιθεωρήσεων και β) ελέγχων, σε εγκαταστάσεις Πρατηρίων υγρών καυσίμων, Σταθμών αυτοκινήτων και λοιπών συναφών εγκαταστάσεων.
ΦΕΚ 705 Β/15-4-2009Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων για την προσαρμογή των πρατηρίων υγρών καυσίμων που έτυχαν άδειας λειτουργίας ή άδειας ίδρυσης προ της ισχύος του π.δ. 118/2006 σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρ. 2 του άρθρου 31 αυτού.
ΦΕΚ 1980/21-12-2010Ανάκτηση ατμών & συστήματα εισροών εκροών.

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Π.Δ. 78/88Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων συντήρησης και επισκευή αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, καθώς και της διαδικασίας χορήγησης αδειών, ίδρυσης και λειτουργίας αυτών.
Π.Δ. 416/91Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 78/1988 «Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων καθώς και της διαδικασίας χορήγησης των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας αυτών» (Α/34).
ΦΕΚ 26/16-02-1996Τροποποίηση διατάξεων του ΠΔ 78/1988

ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΦΕΚ 976/28-03-2012/td>Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και άλλες διατάξεις.

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
ΦΕΚ 976/28-03-2012Τεχνικός Κανονισμός Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 500mbar.
ΦΕΚ 963/15-07-2003Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 1 bar.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Ν.3982/2011 Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις.
Ν.4155/2013Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις.
ΦΕΚ 584/02-03-2012Μηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιώνπου υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 17−40του Ν.3982/11 «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελμάτων και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις».
ΦΕΚ 21/13-01-2012Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν.4014/21.09.2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄209/2011).
ΦΕΚ 1048/04-04-2012Αντιστοίχιση των κατηγοριών των βιομηχανικών καιβιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικάδιατάγματα.
ΦΕΚ 1022/05-08-2002Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.3010/2002 «Εναρμόνιση του Ν.1650/86 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.ά. (Ά91)».
ΦΕΚ 1275/11-04-2012Καθορισμός Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ), κατά κλάδο δραστηριότητας, στην Άδεια Εγκατάστασης – Λειτουργίας, για τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.3982/11 και κατατάσσονται στην Β Κατηγορία του Άρθρου 1 του Ν.4014/11.

Σχετικά με εμάς


Η τεχνική εταιρεία ΚΟΤΣΑΚΩΣΤΟΥΔΗΣ Κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ σύμβουλοι μηχανικοί, δραστηριοποιείται και ειδικεύεται στην πλήρη αδειοδότηση, μελέτη, επίβλεψη, τεχνική υποστήριξη και εφαρμογή, όπως και στον τομέα υγιεινής και ασφαλείας εργασίας.

Social Networking


Στοιχεία επικοινωνίας


  • +30 2310 681879
  • Fax: +30 2310 721879
  • +30 6977 061842
  • info@kotsakostoudis-group.com
  • Νικ. Παναγοπούλου 10 & Ευξείνου
  • ΤΚ: 56123
  • Αμπελόκηποι
  • Θεσσαλονίκη